Sloppy sentimentality in Maxim Ushakov's (nat-geo.ru\/photo\/user\/116040) picture.

Sloppy sentimentality in Maxim Ushakov's (nat-geo.ru\/photo\/user\/116040) picture.

 

Liked